Wyszukiwarka
Sposób dostawy i płatność [Delivery & payment]
  • Kurier Inpost
  • InPost Paczkomat® 24/7
  • Shipping abroad
  • Przelew bankowy
  • Płatność on-line
  • Płatność przy odbiorze
  • Bank transfer
  • On-line payment via PayPal
 
płatności online

Przelewy24

 

Przelewy24

 

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1
Postanowienia wstępne

1.    Sklep internetowy Fundacji Pomocy Goldenom AUREA, dostępny pod adresem internetowym www.aurea.org.pl/sklep, prowadzony jest przez Fundację Pomocy Goldenom AUREA, z siedzibą w Warszawie ul. Broniewskiego 64/40, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303076, NIP 1181945270, REGON 141381530.
2.    Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2
Definicje

1.    Konsument - osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.    Sprzedawca – organizacja pożytku publicznego o nazwie Fundacja Pomocy Goldenom AUREA z siedzibą w Warszawie ul. Broniewskiego 64/40, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000303076, NIP 1181945270, REGON 141381530.
3.    Klient - każdy podmiot (konsument, przedsiębiorca) dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4.    Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5.    Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.aurea.org.pl/sklep.
6.    Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7.    Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
8.    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
9.    Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
10.    Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
11.    Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
12.    Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

§ 3
Kontakt ze Sklepem

1.    Adres Sprzedawcy: Fundacja Pomocy Goldenom AUREA ul. Broniewskiego 64/40, 01-854 Warszawa
2.    Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@aurea.org.pl
3.    Numer telefonu Sprzedawcy: 535 578 459, 533 331 794
4.    Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 54 1750 0012 0000 0000 4099 7636
5.    Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6.    Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 08:00 – 18:00.

 

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.        urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
b.        aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c.        włączona obsługa plików cookies.

 

§ 5
Informacje ogólne

1.    Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2.    Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
3.    Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

1.    Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2.    Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3.    Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
4.    Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy.

 

§ 7
Składanie Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.    Wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia, klikając przy każdym przycisk „Do koszyka”,
2.    Określić liczbę wybranych Przedmiotów, a na koniec i kliknąć przycisk „Zamów”,
3.    Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać sposób dostawy i płatności, opcjonalnie zaznaczyć pole „Chcę otrzymać fakturę”,
4.    Kliknąć przycisk “Potwierdzam zakup”,
5.    Opłacić zamówienie w wybrany przez siebie sposób płatności.

 

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

1.    Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a.        Przesyłka pocztowa (tylko dla zagranicznych wysyłek),
b.        Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
2.    Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a.        Płatność za pobraniem,
b.        Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
c.        Płatności elektroniczne,
d.        Płatność kartą płatniczą.
3.    Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
4.    Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.
5.    Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

1.    Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
2.    Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
3.    W przypadku wyboru przez Klienta:
a.        płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b.        płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.    Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia:
a.        W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem na konto bankowe, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w ciągu 2 dni od dnia uznania wpłaty,
b.    W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – w ciągu 2 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.    Dostawa Produktu odbywa się głównie na terenie Polski. Dostawa za granicę może się odbyć po uprzednim uzgodnieniu jej warunków przez Strony.
6.    Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
7. Wysyłka zamówienia odbywa się do 3 dni od otrzymania płatności lub złożenia zamówienia (przy opcji płatności za pobraniem).

 

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

1.    Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
2.    Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
3.    Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
4.    Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.
5.    W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
6.    Skutki odstąpienia od Umowy:
a.        W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.        W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
c.        Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
d.        Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
e.        Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać odesłany w zwykłym trybie.
f.        Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

§ 11
Reklamacja i gwarancja

1.    Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2.    Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
3.    Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
4.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
5.    Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Fundacja Pomocy Goldenom AUREA ul. Bema 21, 09-200 Sierpc.

 

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1.    Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2.    Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.        Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.        Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 13
Postanowienia końcowe

1.    Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

  • Dodaj link do:
  • facebook.com